Årskurs 7-9

Att börja på högstadiet 

På högstadiet träffar du olika lärare beroende på vilket ämne som står på schemat. Du har en mentor som du träffar några gånger i veckan och som har ett större ansvar för att hålla kontakten med dig och dina föräldrar. Med mentorn har du utvecklingssamtal en gång per termin. Du har ett skåp där du förvarar böcker, ytterkläder och idrottskläder.

Det viktigaste för oss på Hässelbygårdsskolan är att du får möjlighet att utvecklas och lära dig så mycket som möjligt - och att du trivs och mår bra. Undervisningen på vår skola har hög kvalitet och ställer krav på dig. Vi tror på dig och på att du har vilja och förmåga att nå dina mål.

 

Undervisningen

Kunskapskraven tydliggörs för eleverna inför varje nytt moment, alla elever ska veta vad som krävs för att nå de olika målen. Vi använder oss av Skolplattformens olika delar för information till och kommunikation med både elever och vårdnadshavare. 

I alla ämnen arbetar vi språkutvecklande och vi lägger stor vikt vid att du förstår och kan uttrycka dig, att du kan använda de viktiga begrepp som tillhör varje moment.

Lärarna i skolan är engagerade och motiverade. Undervisningen är av hög kvalitet och våra lärare är behöriga.

 

IKT - informations- och kommunikationsteknik

I det dagliga arbetet använder vi på skolan ständigt modern informations- och kommunikationsteknik. Vi har smartboards i alla klassrum vilket gör att vi lättare får in världen i klassrummet. Alla elever disponerar en egen iPad.

 

Specialpedagogik

Vi har specialpedagoger och/eller speciallärare på alla stadier. Dessa arbetar dels med att handleda pedagogerna, dels ute i klassrummen och dels med enskilda elever - allt efter vilket behov som finns. Var stödet ska sättas in och hur länge beslutas av elevhälsoteamet som träffas varje vecka. Elever som har behov av kompensatoriska hjälpmedel, till exempel personliga datorer med specialanpassade program eller inlästa läromedel, får tillgång till det. Muntliga prov erbjuds elever som har behov av detta.

 

Förberedelsegrupp

I förberedelsegrupp går barn som ännu inte behärskar det svenska språket p.g.a. att de nyligen kommit till Sverige. I förberedelsegrupperna får eleverna i en lugn och trygg miljö undervisning i svenska som andraspråk.

Målet för eleverna i förberedelsegrupperna är att så snabbt som möjligt delta i den reguljära verksamheten. Varje elev har en individuell plan för hur och när detta ska ske.

Pedagogerna som undervisar i förberedelsegrupperna är behöriga i svenska som andraspråk vilket borgar för en undervisning av hög kvalitet. De har även ett tätt samarbete med övriga ämneslärare samt med modersmålslärarna för att på bästa sätt tillgodose varje elevs behov av undervisning och stöd.

Dela:
Kategorier: